MÅL & METODER

Med udgangspunkt i den visiterende kommunes ønsker, tages der afsæt i de opstillede mål fra pigens handleplan, tidligere sagsakter og samtaler med pigen og forældre. Den enkelte afdeling udarbejder sammen med psykologen, pædagogisk praksis, som er den behandlingsmæssige metode, der er individuelt tilrettelagt for pigen. Dette involveres pigen i afhængig af evner og muligheder.
Metoder og faglige tilgange er mangeartede og anvendes ikke systematisk, men tilrettelægges og implementeres ud fra den enkelte piges evne og muligheder. Blandt de faglige tilgange anvendes eksempelvis en kognitiv tilgang, der har fokus på sammenhæng og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handlinger og derved opnå mere positive følelser.
En neuropædagogisk tilgang, er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.
Øvrige metoder og faglige tilgange kan findes på Tilbudsportalen.

KVALITETSSIKRING AF INDSATSEN

Frørupskolen Helsehjemmet er optaget af at skabe positive forandringer og udvikling for den enkelte pige og dennes familie.
Hver 6. uge, deltager personalet i et behandlingsplanmøde med ekstern psykolog omkring den enkelte pige. Dette med henblik på at kvalificere den pædagogiske indsats således, at der afdækkes metoder, der skaber udvikling/forandring for pigerne.
Ved behov drøftes nogle af pigernes problemstillinger ligeledes med intern psykiater.
Resultaterne og målene evalueres dels i Dagbogsprogrammet (Internt arbejdsredskab) og dels i SIP (de Sociale Indikator Programmer), hvor der udfyldes et skema med spørgsmål til pigen ved indskrivningen, og herefter hver 6. måned. Resultatet kan medvirke til, at indsatsen tilrettelægges med afsæt i den viden personalet får om den enkelte pige samt at følge udviklingen og få indsigt i pigens egne oplevelser af ressourcer og udfordringer.

UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE

Vi ved, at mange børn, der har været anbragt uden for hjemmet, har det svært i overgangen til voksenlivet. Frørupskolen Helsehjemmet er optaget af, at de piger, der formår det, indgår i lokalsamfundets tilbud. Både ift. skole/uddannelse, sport og beskæftigelse.
Der indgås aftaler, i nærmiljøet, til de piger, som er parate til det, hvor de støttes i at anvende deres potentialer. Eksempelvis i et fritidsjob, en praktikplads eller i de lokale sportsforeninger, hvor muligheden er til stede for at danne relationer med andre unge.