Værdiggrundlag:

Dagligdagen tager udgangspunkt i værdigrundlaget,
• At den enkelte ung er unikt og har krav på at få den omsorg, kærlighed, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet, stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.
• At den unge har ret til og krav på at ”være”, kunne vise sine følelser, blive hørt, få en hjælp der styrker selvværdet og ansvar tilpasset udviklingsniveauet.
• At den unge har ret til og krav på at få støtte og hjælp til nye oplevelser, udfordringer personligt og skole- arbejdsmæssigt.

Alt sammen afgørende for personlig udfoldelse og udvikling, der er grundlaget for et liv med kompetencer, harmoni og sundhed.
Opholdsstedets værdigrundlag er i samspil med faglig viden og metoder, det kvalitative grundlag for, at opholdsstedet kan tilgodese pigernes forskellige grundlæggende behov, så deres pige/kvindeidentitet udvikles. Afgørende for pigernes identitetsudvikling er, at deres selvværd opbygges/styrkes, da selvværdet er grundlaget for, at de kan tilegne sig kundskaber og indgå i sociale relationer. Elementer der er afgørende for, at pigerne får den nødvendige selvtillid, som forudsætning for trivsel og udvikling.
Endvidere er grundlaget, at der samarbejdes med forældrene, for at sikre kontakten imellem pigerne og deres familie. Kontakten med forældre er med udgangspunkt i, hvad den enkelte har behov for, hvorfor det er muligt at kontakten kan foregå i opholdsstedet.

Forældresamarbejde:

Samarbejdet med forældrene ses som meget betydningsfuldt i forhold til pigernes udvikling. Samarbejdet vil være baseret på respekt, åbenhed og timing, så forældrene hele tiden føler sig velinformeret og medinddraget med fokus på den unges behov. Samarbejdsformen og indhold aftales med den unge, forældre og sagsbehandler og indgår i samarbejdsaftalen imellem Frørupskolen Helsehjemmet og handlekommunen.

Organisationen:

Frørupskolen er en selvejende institution/fond, som blev stiftet i år 2000. Frørupskolen er oprettet på initiativ af Ungdommens Vel. I 2014 fusionerede Ungdommens Vel med KFUM´s Sociale Arbejde.
Den selvejende institution overtog det tidligere Helsehjem d. 1.17.2017, og den samlede institution kaldes i dag Frørupskolen Helsehjemmet.
Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for unge piger i alderen 12-22 år. Opholdsstedet oprettes efter Servicelovens § 49, stk. 2.(nu § 66.1.5.)
Imellem bestyrelsen for den selvejende institution og KFUM´s Sociale Arbejde, er der indgået en samarbejdsaftale, hvor KFUM´s Sociale Arbejde har en konsulterende rolle i forhold til kvalitetsudvikling, daglig pædagogiske praksis og visitation, samt forvaltning og administration af Frørupskolen Helsehjemmet.

Bestyrelsen.
Frørupskolen Helsehjemmet er en fond/selvejende institution med en bestyrelse på 7 personer. KFUM´s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse vil være repræsenteret i fondens bestyrelse. 4 medlemmer er udpeget af KFUM´s Sociale Arbejde og derudover er bestyrelsen selvsupplerende. Desuden deltager en medarbejderrepræsentant og forstander i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmer.
Formand, Bodil Nissen
Ellen Boytler
Lars Kjeld Jensen
Birgitte Mikkelsen
Lisbeth Hommelhoff
Rikke Rødkilde
Henrik Vestergård Jørgensen

Frørupskolen Helsehjemmet er medlem af LOS, Landsforeningen af Opholdssteder